Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Školství

Genetická metoda

 

Genetická metoda čtení - čtení pro radost

Genetickou metodou čtení se na naší škole vyučuje čtení už osmým rokem s velmi dobrými zkušenostmi a výsledky. Masarykova základní škola byla jedna z prvních na okrese Kolín, která alternativní metodu čtení uvedla v praxi.

Metoda vychází z jednoduchosti a přirozenosti, děti se učí nenásilnou formou jednotlivá písmena podle svých jmen, tím pro ně odpadá „trápení“ nácviku nic neříkajících slabik. Brzy si samy dokáží vyhledávat, číst krátké jednoduché nápisy, slova, která hůlkovým písmem dokáží i samy zapsat. Děti neslabikují, ale od počátku čtou a od prvního kontaktu s  textem prožívají jeho obsah. Tyto činnosti jsou pro ně velkou motivací. Čtení je zaměřeno na porozumění, děti dokáží více pracovat s textem. Výhodou je také fakt, že všechna písmena, která se žáci naučí číst, se naučí hned zapisovat. Rychlost nástupu čtení, a to nejen slov, ale i vět a jednoduchých textů, je velice motivující. Po 4 měsících výuky jsou schopny přečíst krátkou pohádku, příběh, čtou nadpisy, nápisy i názvy kolem sebe. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že tato schopnost číst nápisy kolem sebe je v prvních měsících nejsilnější motivací a povzbuzuje zájem o další čtení, a proto se snaží přečíst prakticky cokoli, co je psáno velkými tiskacími písmeny. S malými písmeny se setkávají děti v  praktickém životě a během třech měsíců si automaticky osvojí i tyto znaky.

Psaní velkých tiskacích písmen dětem umožní procvičit jemnou motoriku a připravit je na psaní složitějších psacích písmen, se kterým se začíná ke konci prvního pololetí. Děti mohou téměř okamžitě psát, což využijeme v prvouce, v matematice při řešení jednoduchých slovních úloh.


Postup výuky:


V září se žáci seznamují pouze s velkými tiskacími písmeny. Vyvozují písmena podle jmen spolužáků, čtou a zapisují hůlkovým písmem. Velkým kladem je použití pouze jednoho znaku velkých tiskacích písmen, na rozdíl od metody analyticko-syntetické slabičné, která používá najednou znaky čtyři. Využíváme k zapamatování různé obrázky, fonetické hry, pexesa, čtení nápisů z karet, hry s písmeny, modelování velkých písmen, zápis písmen a slov na tabulky a pomůcky, které si žáci sami vyrobí. Hned v měsíci září děti vedeme k tvořivému psaní, kdy samy zapisují své myšlenky. Od samého počátku jsou do výuky zařazovány cviky na rozvoj sluchového vnímání, zejména na hláskový rozklad slova a následné složení slova. Fonetická cvičení jsou základem pro genetickou výuku čtení. Cvičení jsou prováděna po celý školní rok.

V říjnu žáci čtou slova a věty s porozuměním, píší na tabulky jednoduchá slova.

V listopadu se seznámí s malými tiskacími písmeny, prakticky dokončí abecedu a začínají psát psacím písmem.

Nebývá problém s přečtením slabik bě, pě, vě, mě a slabik di, ti, ni.

Od druhého pololetí žáci rozvíjejí čtenářské dovednosti, samozřejmě bez důkladného domácího procvičování se ani genetická metoda neobejde.

Zápory:
Jedinou nevýhodou je, že tato metoda není příliš rozšířená, může se tedy stát, že např. při stěhování nenajdete školu, kde se touto metodou vyučuje – přechod na analyticko-syntetickou metodu může činit vašemu dítěti obtíže.

Klady:
Nenásilnou a přirozenou cestou dochází k procesu čtení, čtení s porozuměním a následné pozitivní motivaci ke čtení. Metoda je vhodná téměř pro všechny děti a to nejen na základních školách. Pozitivně ovlivňuje výsledky učení a vztah ke čtení u všech dětí, tedy i u dětí se specifickými potřebami. Jestliže se z malého čtenáře stane celoživotní čtenář s velkou láskou ke knihám, potom naše snaha a volba metody byla správná.

V poslední době se stále více rozšiřuje do dalších škol a my jsme rádi, že touto metodou můžeme vyučovat i na naší škole. Genetická metoda čtení je krokem k moderní zajímavé výuce se silnou motivací k učení.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring