Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Školství

Přijímací řízení

Přijímací řízení:

Informace MZŠ Velký Osek pro rodiče a žáky
Podání přihlášky na střední školu
10 kroků pro výběr střední školy


Informace MZŠ Velký Osek pro rodiče a žáky

Vážení rodiče,
blíží se čas rozhodnutí a podání přihlášky na střední školu. Důležité informace najdete v  informačních materiálech Podání přihlášky na střední školu a Deset kroků před rozhodnutím.
Pokud budete mít zájem, nabízíme pomoc při rozhodování prostřednictvím výchovné poradkyně a  ostatních učitelů, kteří Vaše dítě dobře znají. Důležité informace najdete také na internetu, například na www.infoabsolvent.cz.
Při rozhodování můžete také přihlédnout k individuální zprávě o výsledcích a k doporučením na základě úspěchu testů SCIO, které obdržel každý žák 9. ročníku.
Konečné rozhodnutí v podání přihlášky záleží pouze na Vás a Vašich dětech.

Vyplnění a potvrzení přihlášek:

Nabízíme Vám jednu z těchto možností:


1. Žák vyplní všechny požadované údaje formuláře Údaje potřebné k vyplnění přihlášek ke studiu na střední škole. (Formulář si můžete stáhnout zde).
Správnost vyplnění potvrdí podpisem zákonný zástupce a žák. Vyplněný formulář předá výchovné poradkyni paní učitelce Marii Vyhňákové. Škola poté zajistí vytištění přihlášky se všemi potřebnými údaji. Po orazítkování a podpisu ředitele předá přihlášku nejpozději do dvou pracovních dnů žákovi.

2. Žák si vyzvedne požadovaný počet přihlášek na střední nebo základní škole, případně si ho stáhne a vytiskne z internetu. Po vyplnění a zapsání známek odevzdá žák přihlášku výchovné poradkyni. Škola provede kontrolu známek. Jejich správnost potvrdí svým podpisem a razítkem ředitel školy. Přihláška bude nejpozději příští pracovní den vrácena žákovi.


Podání přihlášek řediteli střední školy:

Přihlášky si po případném potvrzení lékařem (pokud střední škola požaduje) podávají sami zákonní zástupci do 15. března. Pokud je v kritériích střední školy pro přijímací řízení požadavek předložení výstupního hodnocení žáka, musí být přiloženo k přihlášce.


Zápisový lístek

V ředitelně školy si zákonný zástupce vyzvedne zápisový lístek. Lístky budou připraveny v  kanceláři školy. Lístek obdržíte pouze jeden. Po vyplnění jej předáte řediteli školy, na kterou jste se rozhodli na základě přijetí nastoupit (je možné jej jedenkrát vzít zpět a dát na jinou střední školu).
Vyzvednout si je můžete od začátku března v kanceláři školy. Převzetí musíte potvrdit svým podpisem.

Marie Vyhňáková Václav Kobera
výchovná poradkyně školy ředitel MZŠ Velký Osek
Podání přihlášky na střední školu

Na všechny typy škol, včetně soukromých, a do všech forem studia mohou uchazeči i v letošním školním roce podat v prvním kole přijímacího řízení až tři přihlášky.
Za řádné vyplnění, včasné podání přihlášky a další náležitosti nyní odpovídá každý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce sám. U žáků základních škol se však předpokládá aktivní součinnost školy a rozumná dohoda s rodiči.
Tiskopisy přihlášek mohou žáci základních škol obdržet od výchovného poradce. K vyplnění a podání není povinný originál formuláře ani jeho barevné rozlišení a zájemci si jej mohou stáhnout z webové stránky MŠMT na adrese http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory, koupit v prodejnách SEVT a knihkupectvích s odbornou literaturou nebo získat přímo ve střední škole.
Uchazeč musí přihlášku prokazatelným způsobem doručit řediteli střední školy společně s  požadovanými dokumenty např. vyjádřením lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče do stanovených termínů: do 15. března 2011.

Pokud škola stanoví jako kritérium přijímací zkoušku, bude v prvním kole probíhat ve dvoutýdenním období, které stanovuje právní předpis platný pro všechny střední školy bez ohledu na zřizovatele.
Na každý obor vzdělání musí být školou stanoveny dva volitelné termíny na konkrétní dny. Uchazeč si zvolí jeden z termínů a uvede jej již na přihlášku ke studiu (nemůže se účastnit obou).
Pozvánku k přijímací zkoušce v prvním kole obdrží uchazeč nejpozději 14 dní před jejím konáním společně s pokyny a dalšími požadavky ke zkoušce.
V rámci přijímacího řízení musí být vyhlášeno první kolo. Ředitelé škol určí závazná kritéria řízení a veřejně je zpřístupní do stanovených termínů: nejpozději do 31. ledna 2011.
Pokud škola stanoví jako kritérium přijímací zkoušku, bude v prvním kole probíhat ve dvoutýdenním období, které vyhlašuje MŠMT pro všechny střední školy bez ohledu na zřizovatele. Na každý obor vzdělání musí být školou stanoveny dva volitelné termíny na konkrétní dny. Uchazeč si zvolí jeden z termínů a uvede jej již na přihlášku ke studiu (nemůže se účastnit obou).
Pozvánku k přijímací zkoušce v prvním kole obdrží uchazeč nejpozději 14 dní před jejím konáním společně s požadavky ke zkoušce.

Termíny přijímacích zkoušek v prvním kole: 22 . dubna – 7.  května 2011
Ředitel střední školy může vyhlásit pro přijímací řízení jiná kritéria než je přijímací zkouška. Tato možnost platí nejen pro obory s vyučením, ale v posledních letech je stále více využívána i pro obory s maturitní přípravou. Hlavními kritérii jsou především studijní výsledky ze základní školy, výstupní hodnocení žáka a mimořádné výsledky z různých vědomostních soutěží, např. žákovských olympiád. Zvolená kritéria jsou pak posuzována podle předem stanoveného bodového hodnocení té které školy.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu
Ředitel střední školy vyhodnotí výsledky přijímací zkoušky do 3 pracovních dnů po konání zkoušky v posledním termínu a rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu neprodleně sdělí uchazeči i písemně. Pokud se přijímací zkouška nekoná, dozví se uchazeč rozhodnutí v období stanoveném pro zkoušky, tj. od 22. dubna do 7. května.
Pokud je uchazeč přijat na střední školu, musí se zapsat ke studiu prostřednictvím zápisového lístku. Tuto povinnost stanovuje školský zákon v souvislosti možnosti podat si až tři přihlášky a možnosti uspět na více školách.
Přijatý uchazeč, který má zájem studovat příslušný obor, musí potvrdit svůj úmysl nejpozději do 5  pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí tak, že odevzdá vyplněný zápisový lístek řediteli vybrané střední školy. Jeden tiskopis zápisového lístku obdrží uchazeč ve své základní škole v  době podání přihlášky. Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození je možné písemně požádat o vydání duplikátu instituci, od které žadatel obdržel první originál.
Pokud se přijatý uchazeč rozhodne jinak a zápisový lístek v dané střední škole neodevzdá, vzdává se svého práva stát se žákem této školy. Přijatému uchazeči se však umožňuje jedenkrát změnit své rozhodnutí, písemně požádat o zpětné vydání zápisového lístku a zapsat se v jiné škole, která mu vyhovuje lépe.
V případě, že žák nebude přijat ke studiu a má vůči rozhodnutí vážné výhrady, má právo se odvolat u ředitele střední školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání na veřejné škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, se postupuje správnímu řízení – ředitel školy předá odvolací dopis odboru školství příslušného krajského úřadu, který ve věci rozhodne. V soukromých a církevních školách, kde se jedná o občanskoprávní vztah na základě uzavírané smlouvy, je proces odvolání veden podle povinných vnitřních předpisů příslušné školy.
Žáci, kteří neuspějí v přijímacím řízení do nižšího stupně víceletých gymnázií, budou pokračovat ve vzdělávání v původní základní škole.

Druhé a další kola přijímacího řízení
Pokud se střední škole nepodaří plně obsadit žáky 1. ročník již v prvním kole, vyhlásí druhé, případně další kola přijímacího řízení. Počet volných míst bezprostředně oznámí příslušnému krajskému úřadu.
Stanovení a vyhlášení termínů pro druhé kolo je již v kompetenci ředitele školy. Informaci o volných místech budou školy zveřejňovat na svých školních webových stránkách, klíčovým zdrojem informací však budou stránky krajských úřadů – www.urady.cz , kde se bude shromažďovat veškerá nabídka středních škol v daném kraji a neúspěšní uchazeči z  prvního kola jedině tam získají ucelený přehled o svých možnostech.

10 kroků pro výběr střední školy

DESET KROKŮ PŘED ROZHODNUTÍM

I když cesta k volbě studia může probíhat různými způsoby, nezbytným předpokladem je kvalitní informační zázemí, ale i podpora ze strany vašich blízkých. Nabízíme vám „desatero“, které volbu usnadňuje:


1. Rozhodující jsou vaše předpoklady, schopnosti a zájmy

Nejprve pojmenujte své přednosti, schopnosti, vlohy, zájmy i nedostatky a  srovnejte je s požadavky na studium a na výkon povolání. Nezapomeňte na svůj zdravotní stav, který může v některých případech volbu ovlivnit. Přemýšlejte o svých studijních výsledcích, jak přistupujete k učení, jak si umíte poradit, pokud něčemu nerozumíte, zda vás baví spíše rukodělná práce, hledejte příčiny, proč vám učení dělá problémy apod.

2. Diskutujte s vašimi nejbližšími

Otevřeně mluvte o svých plánech s výchovným poradcem ve vaší škole, třídním učitelem, rodiči, známými a ptejte se, co si o nich myslí. Jejich názor může být odlišný, ale získáte cenné podněty k dalšímu přemýšlení.

3. Opatřete si informace o středních školách

Základní směr, tzn. zda chcete dosáhnout maturity nebo se vyučit, většinou tušíte. Problém bývá ve výběru konkrétního oboru. Vzdělávací nabídka je velmi pestrá a bez informační příručky nebo internetu nezískáte potřebný přehled.

4. Vytvořte si seznam oborů

Nejprve přemýšlejte o pracovních činnostech, které vás zajímají a kterým byste se rádi věnovali. S pomocí vašeho učitele a rodičů k nim přiřazujte různá povolání. Vytvořte si výběr oborů, které vedou k plánovanému povolání: můžete vybírat i odlišné úrovně vzdělání, tedy maturitní i výuční. Důkladně se seznamte s obsahem jednotlivých oborů, tedy co se budete učit a jaké uplatnění vás čeká.

5. Vytvořte si seznam škol

Hledejte školy, které vybrané obory vyučují. V přehledu si vypisujte výhody a nevýhody i z hlediska dopravní dostupnosti školy, nutnosti internátního ubytování a finančních možností vašich rodičů v případě soukromých škol. Porovnávejte přijímací zkoušky v jednotlivých školách, odhadujte své šance na přijetí z loňského poměru přihlášených ku přijatým uchazečům apod.

6. Navštivte střední školy

Dny otevřených dveří na středních školách jsou jedinečnou příležitostí, jak se seznámit se školním prostředím a učiteli. Dozvíte se konkrétní informace o škole a podmínkách studia a taková návštěva školy může působit i motivačně, např. ke zlepšení studijních výsledků. Ptejte se na vše, co vás zajímá – na způsob výuky, na pracoviště pro odbornou praxi, jak škola komunikuje s rodiči, na mimoškolní aktivity žáků, na uplatnění absolventů této školy, zda se učitelé věnují žákům i  ndividuálně.

7. Získejte více informací o škole

Pokuste se sehnat jakékoli reference o škole. Vizitkou škol jsou jejich webové stránky. Mají určitou vypovídací hodnotu a sami uvidíte, zda obsahují aktuální a dostatečné informace a dávají prostor také svým studentům, nebo pouze prezentují aktivity vedení.
Odpověď na častý dotaz, nakolik je škola „kvalitní“, najdete částečně v kontrolních zprávách České školní inspekce (www.csicr.cz).

8. Využijte poradenských služeb

Pokud si stále nejste jisti výběrem studia, navštivte odborníky v některé z poradenských institucí. Ptejte se na vše, co vás zajímá a co vám není úplně jasné, např. co přesně dělá autotronik, jaké vzdělání poskytuje lyceum apod. Existuje několik možností, kam se můžete obrátit. V široké síti Informačních a poradenských středisek – IPS (www.portal.mpsv.cz), které fungují při úřadech práce, získáte informace o povoláních a o uplatnění na trhu práce. Můžete kontaktovat Centrum kariérového poradenství při Národním ústavu odborného vzdělávání v Praze – CKP (www.nuov.cz), kde vám poradí s výběrem studia a obsahem vzdělávání. V zákaznickém centru při Ústavu pro informace ve vzdělávání (www.uiv.cz) nebo v Informačním centru pro mládež při Národním institutu pro děti a mládež (www.icm.cz) vám pomohou najít školu.

9. Připravte se na přijímačky

Můžete také požádat školu o témata přijímacích zkoušek z minulého roku.

10. Pedagogicko-psychologická poradna

V případě, že máte studijní nebo výchovné problémy, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní handicap aj., obraťte se na psychology, kteří vás odborně vyšetří, poskytnou metodickou pomoc a mohou i doporučit vzdělávací cestu. Návštěvu poradny neodkládejte, ať máte dostatek času na případnou nápravu.


Dokumenty ke stažení:

Přihláška k dennímu studiu na střední škole
Formulář na podklady pro vyplnění přihlášky na střední školu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
2
18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
1
1 2 3

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

Mapový portál obce Velký Osek s orientačním zakreslením inženýrských sítí, zeleně a dalšího vybavení v obci

Mapový portál území obce Velký Osek s orientačním zakreslením inženýrských sítí, zeleně a dalšího vybavení pod odkazem

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring