Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Školství

Zápisy z jednání

 

Zápisy z jednání školské rady

Zápis č.5 z jednání školské rady při MZŠ Velký Osek konané dne 28. 4. 2011

 

Přítomni:

J.Martínková, M.Koška, I.Karbanová, H.Babáková, P.Šašma

 

 

Omluvena H.Glanzová

 

1. Školská rada schválila bez připomínek úpravy školního řádu ke dni 1. 9. 2010  a aktualizaci Řádu školní družiny ke dni 1. 3. 2011.
2. Školská rada projednala Inspekční zprávu č.j. ČŠIS-668/11-S z průběhu inspekční činnosti na škole ve dnech 14. – 16. 3. 2011.
3. Školská rada vzala na vědomí zlepšenou situaci ve financování školy ze strany zřizovatele

Tento zápis plně nahrazuje usnesení školské rady.

 

 

Zapsal: Pavel Šašma

 

 

 

 

Ověřil: Jiřina Martínková, Ivana Karbanová

 

 

 

 

Zápis č.4 z jednání školské rady při MZŠ Velký Osek konané dne 13. 12. 2010

 

 

 

Přítomni:

 

 

M. Koška, , I. Karbanová, H.Babáková, P.Šašma, J. Martínková

 

 

 

Omluvena:

 

 

 

Ing. H.Glanzová

 

 

1. Školská rada schválila bez připomínek výroční zprávu školy za školní rok 2009/10
2. Školská rada projednala návrh rozpočtu na rok 2011 a prozatímní rozbor hospodaření roku 2010. 
Zřizovatel ještě nenaplnil zcela provozní rozpočet, chybí dodat cca 550 000,-Kč. Důvodem je splátka vysoké pohledávky z předchozího roku a špatná finanční situace zřizovatele. Provoz školy je v tomto období velice úsporný. V návrhu zřizovatele na příspěvek roku 2011 by po doplacení „pohledávky“ zbylé prostředky opět pouze pokrývaly skutečně nutné náklady na provoz. Pan Koška byl pověřen o této situaci informovat obecní zastupitelstvo a vysvětlit členům zastupitelstva potřebu navýšení příspěvku.
K dnešnímu dni nebyly na členy školské rady vzneseny ze strany zřizovatele, rodičů a  pedagogických pracovníků žádné připomínky k řešení.

 

Tento zápis plně nahrazuje usnesení školské rady.

 

 

Zapsal: Pavel Šašma

 

 

 

 

Ověřil: Ivana Karbanová, Jiřina Martínková

 

 

 

 

Zápis č.3 z jednání školské rady při MZŠ Velký Osek konané dne 22. 9. 2010

 

 

 

Přítomni:

 

 

M. Koška, Ing. H.Glanzová, I.Karbanová, H.Babáková, P.Šašma, J. Martínková

 

 

1. Školská rada projednala protokol ČŠI ze dne 8. července 2010. Předmětem kontroly byl soulad při komisionálním přezkoušení žáka VII. třídy.
2. Školská rada vzala na vědomí změny ve zpracovaném ŠVP ZV „Škola pro život“ platné od 1. 9. 2010.  Jedná se především o úpravu osnov v I. a II. třídách vyplývajících s zařazením výuky anglického jazyka.
3. Školská rada bere na vědomí a nemá námitek k rozporu maximální týdenní časové dotace žáků 6.-7.tříd. (RVP dovoluje maximálně 30 hodin týdně, ve škole je vyučováno dle sudého či lichého týdne 29 a 31 hodin – jedná se o odpolední vyučování předmětu Člověk a svět práce, organizačně lepší „dvouhodinovky“ 1x za 14 dní)
4.  K dnešnímu dni nebyly na členy školské rady vzneseny ze strany zřizovatele, rodičů a pedagogických pracovníků žádné připomínky k řešení.

 

Tento zápis plně nahrazuje usnesení školské rady.

 

 

 

Zapsal: Pavel Šašma

 

 

 

 

 

Ověřil: Jiřina Martínková, Ivana Karbanová

 

 

 

 

Zápis č.2 z jednání školské rady při MZŠ Velký Osek konané dne 1. 12. 2009

 

 

Přítomni:
M. Koška, Ing. H.Glanzová, I.Karbanová, H.Babáková, P.Šašma

Nepřítomna:
J. Martínková

1. Školská rada schválila bez připomínek výroční zprávu školy za školní rok 2008/09.
2. Školská rada vzala na vědomí změny ve zpracovaném ŠVP ZV „Škola pro život“ platné od 1. 9. 2009. 
3. Školská rada bere na vědomí a nemá námitek k rozporu maximální týdenní časové dotace žáků 6.-7.tříd. (RVP dovoluje maximálně 30 hodin týdně, ve škole je vyučováno dle sudého či lichého týdne 29 a 31 hodin – jedná se o odpolední vyučování předmětu Člověk a svět práce, organizačně lepší „dvouhodinovky“ 1x za 14 dní)
4. Školská rada projednala špatnou finanční situaci školy ze strany zřizovatele (schází částka 1 000 000,-Kč do naplnění schváleného příspěvku), zástupci zřizovatele konstatovali velmi špatnou finanční situaci obce - při jednání se starostou bylo slíbeno alespoň částečné dorovnání, bylo konstatováno, že obec Jestřabí Lhota neplní požadovaný příspěvek na své žáky, doporučeno znovu vstoupit v jednání se zastupitelstvem obce, popř. i upozornit rodiče žáků na tuto skutečnost – zajistí předseda ŠR ve spolupráci se starostou ing.Ottou.
P.uč.Babáková upozornila i na velmi špatnou mzdovou situaci , která může vést k omezování aktivit pro děti (soutěže, školy v přírodě, kurzy apod.)

Tento zápis plně nahrazuje usnesení školské rady.

 

 

Zapsal: Pavel Šašma

 

 

 

 

Ověřil: Helena Babáková,Ivana Karbanová

 

 

 

 

Zápis č.1 z jednání školské rady při MZŠ Velký Osek konané dne 26. 2. 2009

 

 

Přítomni:

 

H.Glanzová, M.Koška, I.Karbanová, J.Martínková, H.Babáková, P.Šašma

 

 

 

 1. Pan ředitel V.Kobera, který první jednání školské rady svolal, přivítal přítomné a poděkoval jim za přijetí členství v radě pro funkční období 2009-2011.
  Dále přítomné seznámil se situací školy v oblasti vzdělávací (postupná výuka dle vlastního ŠVP), oblasti personální (provoz školy-školník, pedagogové), oblasti materiální a finanční (finanční situace ze strany zřizovatele).
  Diskuse
  • p.uč.Babáková: dotaz na vysvětlení „hospodářský výsledek za rok 2008“, účetní pohledávky za minulé roky
  • p.Karbanová: možnost vyloučení žáka ze základní školy
  • p.Koška: finanční situace zřizovatele
  • p.Glanzová: rekonstrukce školní kuchyně, celková - po částech
  • p.uč.Babáková: zateplení budovy školy po jednotlivých částech- -slíbeno již v minulém období zástupcem zřizovatele p.Adamcem
  • p.Martínková: zodpovědnost za žáky během polední přestávky
  Dotazy vysvětleny p.ředitelem nebo p.Koškou-místostarostou obce.
  Členové školské rady obdrželi v elektronické podobě veškeré potřebné dokumenty (ŠVP, výroční zprávu, inspekční zprávu, rozpočty, řády apod.)
 2. Školská rada projednala a schválila jednací řád ve znění ze dne 16.1.2006
 3. Školská rada zvolila p.Pavla Šašmu za předsedu a p.Martina Košku za místopředsedu
 4. Školská rada souhlasí, aby pořízený zápis z jednání vždy nahradil platné usnesení

 

 

Zapsal: P.Šašma

 

 

Ověřila: H.Babáková, J.Martínková

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis č.6 z jednání školské rady při MZŠ Velký Osek konané dne 27.11.2008

 

 

Přítomni: J.Adamec, I.Karbanová, H.Babáková, P.Šašma, M.Kubíčková

 

Omluven: R.Konyvka

 

 

 1. Školská rada schválila bez připomínek výroční zprávu školy za školní rok 2007/08
 2. Školská rada schválila úpravy ve školním řádu platném od září 2008
 3. Školská rada bere na vědomí a nemá námitek k rozporu maximální týdenní časové dotace žáků 6.-7.tříd. (RVP dovoluje maximálně 30 hodin týdně, ve škole je vyučováno dle sudého či lichého týdne 29 a 31 hodin – jedná se o odpolední vyučování předmětu Člověk a svět práce, organizačně lepší „dvouhodinovky“ 1x za 14 dní)
 4. Školská rada bere na vědomí a je potěšena zlepšenou finanční situací školy ze  strany zřizovatele (ve škole byly vymalovány společné prostory a postupně dochází k dalším pracím)/li>
 5. Školská rada se sešla v tomto funkčním období naposledy – členům bylo poděkováno za odvedenou práci

 

 

Tento zápis plně nahrazuje usnesení školské rady.

 

Zapsal: Pavel Šašma
Ověřil: Jaroslav Adamec, Roman Konyvka

 

 

Zápis č.5 z jednání školské rady při MZŠ Velký Osek konané dne 13.5.2008

 

 

Přítomni: J.Adamec, R.Konyvka, I.Karbanová, H.Babáková, P.Šašma, M.Kubíčková

 

 1. Školská rada projednala návrh rozpočtu na rok 2008 a vzala na vědomí rozbor hospodaření provozního příspěvku roku 2007.
  Pan Šašma vysvětlil přítomným finanční situaci školy od roku 2006 - škola stále hospodaří s pohledávkou za minulé účetní období (rok 2006 částka 600 000,-Kč, rok 2007  částka 915 000,-Kč), situace se již stává neúnosnou, přestože vytvořený splátkový kalendář od zřizovatele je v letošním roce prozatím vcelku plněn. Členové školské rady se shodli a nutnosti informovat zastupitelstvo obce o této situaci - provede pan Adamec + pan Šašma.
  Dále bylo konstatováno, že bude potřeba do školy větších investic (jídelna, okna, fasáda apod.) Členové školské rady se rovněž pozastavili nad nepoměrem mezi příspěvkem na provoz pro základní a mateřskou školu.
 2. K dnešnímu dni nebyly na členy školské rady vzneseny ze strany zřizovatele, rodičů a pedagogických pracovníků žádné připomínky k řešení.

 

 

 

Tento zápis plně nahrazuje usnesení školské rady.

 

 

Zapsal: Pavel Šašma
Ověřil: Jaroslav Adamec, Roman Konyvka

 

 

 

 

 

 

 

Zápis č.4 z jednání školské rady při MZŠ Velký Osek konané dne 12.12.2007

 

 

Přítomni: J.Adamec, R.Konyvka, I.Karbanová, H.Babáková, M.Kubíčková, P.Šašma

 

 1. Školská rada schválila bez připomínek výroční zprávu školy za školní rok 2006/07
 2. Školská rada se zabývala špatným financováním školy:
  • pro rok 2008 předpoklad nedostatečných státních prostředků zajišťujících nízké platy pedagogů, krácení prostředků na pomůcky, učebnice, vzdělávání učitelů apod. (vysvětleny důvody stávky dne 4.12.)
  • v roce 2007 špatný stav financování provozu školy ze  strany zřizovatele k dnešnímu dni chybí ze schváleného rozpočtu doplatit více jak 900 000,-Kč, vše se projevuje ve špatném vybavení školy, venkovním vzhledu školy atd
  • špatná komunikace se starostou obce - upozornil p.Šašma
  • obec je ve finanční krizi, prostředky nejsou - p.Adamec
  • vybavení školy by se mohlo zlepšit příspěvkem od SRPDŠ - p.Karbanová, mohlo by dojít k prodeji chaty v Rokytnici (majetek SRPDŠ), část peněz by byla věnováno na vybavení
 3. Diskuse: špatné chování žáků, nezájem žáků, ale i rodičů o spolupráci se školou (problémy kouření mimo školu apod.)

 

p.Šašma: požádal zástupce zřizovatele, aby na zasedání zastupitelstva apelovali na urychleném dorovnání finančních prostředků, požádal p.Karbanovou o rychlejší projednání možnosti prodeje chaty, čímž by mohlo dojít ke zlepšení ve vybavení školy.

Tento zápis plně nahrazuje usnesení školské rady.

 

Zapsal: Pavel Šašma
Ověřil: Jaroslav Adamec,Roman Konyvka
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis č.3 z jednání školské rady při MZŠ Velký Osek konané dne 28.8.2007

 

 

Přítomni: J.Adamec, R.Konyvka, I.Karbanová, H.Babáková, P.Šašma, M.Kubíčková

 

 1. Školská rada vzala na vědomí vypracovaný „Školní vzdělávací program“ ŠKOLA PRO VŠECHNY, zpracovaný dle RVP. Dle tohoto dokumentu začíná výuka od nadcházejícího školního roku v 1. a 6. třídách.
  V diskusi k tomuto bodu vysvětlili zástupci pedagogického sboru ostatním tvorbu tohoto dokumentu a zodpověděli dotazy k dané problematice (výchova ke zdraví-její začlenění do předmětů, předpoklad „nasazení“ dalšího cizího jazyka v učebních osnovách.....)
 2. K dnešnímu dni nebyly na členy školské rady vzneseny ze strany zřizovatele, rodičů a  pedagogických pracovníků žádné připomínky k řešení.

 

Tento zápis plně nahrazuje usnesení školské rady.

 

Zapsal: Pavel Šašma
Ověřil: Jaroslav Adamec,Roman Konyvka
 

 

 

 

 

 

 

Zápis č.2 z jednání školské rady při MZŠ Velký Osek konané dne 19.12.2006

 

 

Přítomni: J.Adamec, R.Konyvka, I.Karbanová, H.Babáková, P.Šašma

 

Nepřítomna: M.Kubíčková

 

 

 1. Školská rada schválila bez připomínek výroční zprávu školy za školní rok 2005/06
 2. Školská rada projednala a vzala na vědomí inspekční zprávu z inspekce konané ve dnech 9.  ,12.,13.6.2006
 3. Školská rada projednala návrh provozního rozpočtu na rok 2007 (příspěvek od zřizovatele). Pan Adamec se při jednáních obecního zastupitelstva pokusí prosadit investici na opravu západní strany budovy (zateplení, fasáda popř. výměnu oken-ve spolupráci s panem Konyvkou)
 4. V diskusi zodpověděl p.Šašma dotazy, které se týkaly srovnání školy s ostatními školami okresu, možnosti sportovního vyžití žáků, zkušenosti s úpravou začátku výuky na 8.00 hodin a další provozní náležitosti školy. Pan Adamec rovněž navrhl řešit úpravu vozovky v místě autobusové zastávky před školou (zvýšený práh) pro lepší bezpečnost dětí - opět seznámí zastupitelstvo obce.

 

Tento zápis plně nahrazuje usnesení školské rady.

 

Zapsal: Pavel Šašma
Ověřil: Jaroslav Adamec, Roman Konyvka
 

 

 

 

 

Zápis č.1 z jednání školské rady při MZŠ Velký Osek konané dne 16.1.2006

 

 

Přítomni:

 

Jaroslav Adamec, Roman Konyvka (jmenováni zřizovatelem)

 

 

Ivana Karbanová, Monika Kubíčková (zvoleny zákonnými zástupci)

 

 

Helena Babáková, Pavel Šašma ( zvoleni pedagogickými pracovníky)

 

 

 1. Ředitel školy pan V. Kobera přivítal přítomné a poděkoval za ochotu pracovat ve školské radě, předal jednotlivým členům rady materiály k projednání a jednání se dále neúčastnil.
 2. Školská rada zvolila všemi hlasy pana Pavla Šašmu jako předsedu rady a paní Ivanu Karbanovou jako místopředsedu rady a pány Jaroslava Adamce a Romana Konyvku jako ověřovatele zápisu z jednání.
 3. Pan Šašma seznámil přítomné s návrhem jednacího řádu školské rady, který bzl schválen všemi hlasy.
 4. Školská rada se seznámila s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 561/2004 Sb.,§168.
 5. Školská rada se seznámila a vzala na vědomí výroční zprávu školy za rok 2005.
 6. Školská rada projednala a schválila :
  • Školní řád (včetně příloh)
  • Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • Návrh rozpočtu na rok 2006 (příspěvek od zřizovatele)
 7. V diskusi byli přítomní seznámeni s jednáním ohledně změn v autobusové dopravě a tím i možnosti změny začátku vyučování na 7.55 – 8.00 hodin od 1.9.2006, dále se situací ve školní jídelně, kdy je nutná rekonstrukce a přístavba, které brání vysoké finanční náklady.

 

Tento zápis plně nahrazuje usnesení školské rady.

 

 

 

 

 

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring