Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Kanalizace

2. etapa podtlakové kanalizace

Od ledna 2015 byly zahájeny výkopové práce pro pokládání kanalizace v rámci akce „2. etapa podtlakové kanalizace Velký Osek“. Cílem tohoto projektu je umožnit napojení na kanalizaci pro cca 400 nemovitostí v obci, zejména ve čtvrti Na Stráži, Na Šanghaji, v jižní části obce (ulice Tyršova, Chelčického, Sluneční, nám. Petra Bezruče, Měsíční) a v centrální části obce tam, kde byly v I. etapě (2002 – 2005) položeny jen kanalizační řady, ale již ne jednotlivé šachty s ventily. Jde o investiční akci za cca 80 mil. Kč, přičemž obec na ni získala dotaci z EU a Státního fondu životního prostředí ČR téměř 50 mil. Kč. Ostatní prostředky mají být dofinancovány z investičních úvěrů nasmlouvaných obcí (ČSOB 22,5 mil. Kč -splatnost 15 let s pohyblivou úrokovou sazbou ve výši okolo 1,1 %), z půjčky SFŽP 5,4 mil. Kč (splatnost 10 let s úrokem 1%), ze svého rozpočtu a obdobně jako v I. etapě kanalizace v letech 2002 - 2005 se předpokládá využití ekologických darů od majitelů z nově napojovaných nemovitostí. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 24. 2. 2015 určilo jeho výši 18 tis. Kč za napojený rodinný dům (6 tis. Kč za bytovou jednotku). Bude-li však darovací smlouva uzavřena do 30. 9. 2015 a zároveň dar uhrazen do 31. 3. 2016, pak se jeho výše sníží o cca 17 % na 15 tis. Kč/rodinný dům, resp. na 5 tis. Kč/bytová jednotka. Tímto mají majitelé domů připojovaných na kanalizaci v 2. etapě shodné podmínky jako majitelé nemovitostí z I. etapy. Budou-li uhrazeny dary od všech majitelů napojených nemovitostí, nebude muset obec z nasmlouvaného investičního úvěru ve výši 22,5 mil. Kč čerpat cca 6 mil. Kč a v příštích letech bude moci zrealizovat další veřejně prospěšné a užitečné projekty. Po uplynutí termínu k podpisu smlouvy do 30. 9. 2015 měl dar činit 18 tis. Kč, resp. 6 tis. Kč, zastupitelstvo se však na svém zasedání dne 24. 11. 2015 rozhodlo prodloužit termín k podpisu smlouvy na dar 15 tis. Kč (5 tis. Kč) do 31. 3. 2016, přičemž dar by měl být k tomuto termínu rovněž celý uhrazen. Spoluúčast majitelů formou daru na ekologii má pro dárce tu výhodu, že si může část daru odepsat ze základu daně z příjmů fyzických osob, a to až ve výši 2 200 Kč/rok. Dále je třeba říci, že náklad na připojení jedné ze 400 nemovitosti na kanalizaci činí průměrně 100 tis. Kč (celkem tedy cca 40 mil. Kč), přičemž uhrazený dar se použije na úhradu jen 15 % těchto nákladů. Poskytnutá dotace totiž kryje 63 % a obec tak musí ze svého rozpočtu uhradit 22 % (což je cca 8,8 mil. Kč). Napojovaných nemovitostí je cca 400 a k jejich zapojení do celého systému kanalizace bylo potřeba kromě instalace nových šachet a spouštěcích ventilů přivést k nim hlavní kanalizační stoky a zkapacitnit podtlakovou stanici. Obec tak musí ještě zaplatit 37 % z cca 40 mil. Kč (což je cca 14,8 mil. Kč), za něž se prováděly výkopy, pokládka a instalace hlavních kanalizačních řadů, inspekčních šachet, uzavíracích šoupat, asfaltování, zkapacitnění a technologické vybavení podtlakové stanice u hřbitova. Vlastní spoluúčast obce tedy činí přes 23,5 mil. Kč). Jak vidno, úhrada darů od všech majitelů napojovaných nemovitostí v objemu kolem 6 mil.Kč může významně pomoci obci uhradit tuto její spoluúčast. Ovšem někteří majitelé nemovitostí nevnímají potřebu být solidární s obcí, resp. s většinou spoluobčanů (bylo podepsáno cca 240 smluv o daru z cca 400, darováno bylo dosud 1,6 mil. Kč), a podílet se na této velké investiční akci finanční spoluúčastí formou daru. Přesto požadují napojení na kanalizaci. Zastupitelstvo začalo projednávat jiné možnosti, jak tento stav řešit, aby podmínky pro všechny majitele napojovaných nemovitostí v 2. etapě kanalizace byly stejné. Jednou z diskutovaných variant je forma účelového příspěvku na krytí části nákladů spojených s napojením jedné nemovitosti na kanalizaci, protože vlastník kanalizace, kromě povinnosti umožnit napojení na kanalizaci, má i právo požadovat úhradu spojenou s napojením. Jelikož byla akce dotována, není odůvodnitelné požadovat plnou výši nákladů, tj. 100 tis. Kč, ale je možné požadovat příspěvek ve výši např. 25 %. Důvodem pro toto odstupňování oproti daru 15 tis. Kč je fakt, že celá částka účelového příspěvku bude krácena poskytovatelem dotace, jelikož dotovaný projekt by neměl produkovat příjmy a je tak výhodnější, aby majitelé se finančně podíleli spíše darem, který obci skutečně finančně pomůže. Krom toho si nelze díky účelovému příspěvku snížit základ daně z příjmů. 

Z praktického hlediska je třeba zodpovědět otázku, kdy se mají majitelé nemovitostí připojovat. Po konzultaci s projektanty a zhotovitelem je nejoptimálnější doba k vykopání a položení gravitační části přípojky (tj. od domu do šachty, resp. do trubky z ní vyvedené zhotovitelem k hranici pozemku na tzv.napojovací bod) období srpen až září 2015. V tomto období by již měly být všechny řady a šachty položeny a bude tak zřejmé, kde je napojovací bod pro gravitační přípojku. Harmonogram prací se průběžně podle vývoje situace (počasí, rychlost dodávky materiálu, obtížnost výkopových prací aj.) aktualizuje. Zástupce zhotovitele by měl vždy majitele napojované nemovitosti před zahájením prací kontaktovat a podepsat s ním formulář o umístění sběrné (podtlakové) šachty. Umístění konkrétní šachty vychází z technických možností kanalizace a z předpokládaného místa odtoku odpadních vod z konkrétní nemovitosti. Ve zvláštních, odůvodněných případech (např. přestavba rozvodů vnitřní domovní kanalizace) je možné umístění šachty posunout. V případě nejasností či dotazů je možné kontaktovat starostu obce na tel. 724 180 039, na mailové adrese: starosta@velky-osek.cz, nebo je možné si dohodnout osobní jednání.

Gravitační část přípojky si na svém pozemku na své náklady realizuje (výkop, nákup, položení a spojení trubnění) každý vlastník nemovitosti sám, a proto je vhodné se při realizaci řídit následujícími doporučeními:

a) Potrubí gravitační přípojky má být z plastu PVC KG SN4 dimenze 100 – 200 mm a k tomu odpovídající tvarovky z téhož materiálu (kolena, T-kusy);

b) Potrubí má jít k napojovacímu bodu ve sklonu min. 2 % (tj. vždy o 2 cm níže na 100 cm délky potrubí), větší sklon není na závadu, proto je třeba dbát na důkladný podsyp a obsyp trubnění z písku nebo štěrkopísku a jeho zhutnění po cca 20 cm;

c) Gravitační potrubí a jeho spojení s napojovacím bodem by měl zkontrolovat odborník v oboru instalatérství z důvodu ověření jeho těsnosti;

d) Před úplným zásypem potrubí je vhodné nad něj cca 20 – 30 cm v jeho trase položit tzv. chráničku (tuhá plastová folie o šířce cca 10 – 15 cm), aby se v případě poruchy dalo potrubí rychleji najít;

e) Na gravitačním potrubí je třeba provést odvětrání viz obrázek 1, pokud není v domě provedeno odvětrání vnitřní kanalizace nad střechu viz obrázek č. 2,  aby se do vnitřní kanalizace dostal vzduch. Pokud by nebylo toto provedeno mohlo by docházet k odsávání vzduchu ze sifónu van a umyvadel a k jejich poškození. Vzduch z vnitřní domovní kanalizace je potřebný pro správnou funkčnost spouštěcího ventilu uvnitř podtlakové šachty, z vnějšího prostředí si ho nemůže vzít, jelikož poklopy na šachtách jsou velmi těsné.

Obrázek 1 – odvětrání vnitřní domovní kanalizace na gravitační části přípojky

      Obrázek 2 – odvětrání vnitřní domovní kanalizace přímo nad střechu domu

Napojování na kanalizaci dříve než od srpna 2015 není možné z toho důvodu, že se nejprve musí zkapacitnit (tj. přistavět další sběrné nádrže) na podtlakové stanici u hřbitova. Tyto nádrže budou funkční až na konci července 2015, kdy bude muset být i dočasně přerušen provoz stanice, aby mohlo dojít k jejich zapojení do systému. Období letních prázdnin pro tuto činnost bylo zvoleno z toho důvodu, že nejsou v provozu škola se školkou a mnoho obyvatel je na dovolené, a tím by mělo být i méně splaškových vod a méně případných problému s přerušením. Na kanalizaci mají být všechny domy napojeny do 30. 6. 2016. Poté bude probíhat kontrola, jak nenapojené nemovitosti likvidují splaškové (odpadní) vody. Využívání septiků a jímek bez dokladů, kde byly splaškové vody a kaly ekologicky odstraněny, nebude podle vodního zákona možné, a to pod hrozbou pokuty v řádu několika desítek tisíc korun.

Na konci září 2015 bude dílo předáno zhotovitelem do užívání. Celou výstavbu se podařilo zrealizovat dle schváleného projektu v předpokládaném termínu bez větších komplikací. Všechny povrchy silnic, cest a chodníků porušené při výstavbě kanalizace budou postupně opraveny do původního stavu.  

 

Zvláštní účet

Na zvláštním účtu obce č. 269552422/0300 vedený u ČSOB, a.s., pobočka Kolín, na nějž se přijímají dary na spolufinancování 2. etapy kanaliazce Velký Osek (realizace 2015) je:

  • ke dni                               18. 4. 2016
  • částka ve výši                 1 131 435,97 Kč

Dne 15. 12. 2015 bylo ze zvláštního účtu obce č. 269552422/0300 odesláno 1 500 000 Kč na účet č. 420340319/0800 zhotovitele stavby "2. etapa podtlakové kanalizace Velký Osek" společnosti GEOSAN GROUP za účelem částečné úhrady faktury č. 8015402034, jejíž celková výše byla 3 790 273,04 Kč a na zvláštním účtu v té době bylo 1 659 057,68 Kč.

 

Dárci

Evidence dárců - 2. etapa kanalizace Velký Osek (realizace 2015) k 18. 4. 2016

 

Smlouva o daru

( Smlouva o daru - vzor - od 1.10.2015  )

Smlouva o daru - vzor

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26
1
27 28
29 30 31 1 2
1
3 4

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

Mapový portál obce Velký Osek s orientačním zakreslením inženýrských sítí, zeleně a dalšího vybavení v obci

Mapový portál území obce Velký Osek s orientačním zakreslením inženýrských sítí, zeleně a dalšího vybavení pod odkazem

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Navýšení kapacity MŠ

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring