Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Obecní knihovna

Aktuální informace naleznete na www-stránkách knihovny: 

 https://www.knihovnavelkyosek.cz/

 

Základní informace

Zřizovací listina

Obec Velký Osek v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a podle §26 a § 41 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 21.června 2001, s účinností od 1.července 2001 vydává zřizovací listinu organizační složky Obecní knihovna Velký Osek, okres Kolín.

čl. I
Zřizovatel

Zřizovatelem organizační složky je: Obec Velký Osek
IČO: 00235873
Adresa: Revoluční 36, 281 51 Velký Osek, okres Kolín

čl. II
Název s sídlo organizační složky

Název : Obecní knihovna Velký Osek, okres Kolín
Sídlo : Žižkova 398, 281 51 Velký Osek

čl. III
Vymezení hlavního účelu a předmětu činosti

Organizační složka je knihovnou a její činnost je vymezena zákonem č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven v platném znění .

čl. IV

Označení osob oprávněných jednat jménem organizační složky

1. Organizační složka jedná prostřednictvím vedoucí knihovny . 2. Vedoucí knihovny je do funkce jmenován v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
( obecní zřízení )

čl. V

Vymezení majetku

1. Peněžní prostředky
Organizační složka hospodaří s peněžními prostředky podle ustanovení § 25 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.


2. Nemovitý majetek
Jedná se o budovu č. p. 398 na st.parcele č. 402 a pozemkovou parcelu č. 405/62 vedené na
LV 1030 v katastrálním území a obci Velký Osek, včetně drobných a dočasných staveb.
Nemovitosti jsou užívány podle nájemní smlouvy o bezplatném užívání - viz. příloha č.1


3. Movitý majetek
Obecní knihovna má právo hospodaření k majetku uvedenému v účetní evidenci a inventárních soupisech ke dni 1. 7.2001 - viz. příloha č.2

čl. VI

Vymezení majetkových práv
 

Organizační složka má k uvedenému majetku následující práva a povinnosti:
- knihovna buduje univerzální knihovní a informační fond se zřetelem ke kulturním hodnotám a informačním potřebám občanů
- movitý majetek se dává do správy s právem hospodaření dle platných předpisů pro organizační složky, organizační složka se o tento majetek řádně stará a pečuje, efektivně a ekonomicky účelně svěřený majetek využívá

1. Movitý majetek
- podléhá inventarizaci podle obecně platných norem a předpisů.

čl. VII.
Okruh příjmů a výdajů

Organizační složka je oprávněna využívat peněžní prostředky získané podle ceníku výpůjček a využívání internetu .

 

čl. VIII

Způsob vedení odděleného účetnictví
 

Organizační složka vede o účetnictní v peněžním deníku. Údaje z peněžního deníku se převádějí do
rozpočtu obce měsíčně.
Příjmy se vybírají v hotovosti.
Zřizovatel poskytuje organizační složce provozní zálohu ve výši 5 tis.Kč

čl. IX
Zrušení organizace

Rozhodne- li zřizovatel o zrušení organizační složky, přecházejí její práva a závazky na zřizovatele dnem uvedeným v jeho rozhodnutí.

čl. X

Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována, některé povinnosti zřizovatele


Organizace se touto zřizovací listinou zřizuje na dobu neurčitou.


Ve Velkém Oseku 22. června 2001

Ing. Jiří Otta,
starosta

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mapové podklady

mapa

Stav Bačovky