Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Obecní knihovna

Aktuální informace naleznete na www-stránkách knihovny: 

 https://www.knihovnavelkyosek.cz/

 

Základní informace

Zřizovací listina

Obec Velký Osek v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a podle §26 a § 41 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 21.června 2001, s účinností od 1.července 2001 vydává zřizovací listinu organizační složky Obecní knihovna Velký Osek, okres Kolín.

čl. I
Zřizovatel

Zřizovatelem organizační složky je: Obec Velký Osek
IČO: 00235873
Adresa: Revoluční 36, 281 51 Velký Osek, okres Kolín

čl. II
Název s sídlo organizační složky

Název : Obecní knihovna Velký Osek, okres Kolín
Sídlo : Žižkova 398, 281 51 Velký Osek

čl. III
Vymezení hlavního účelu a předmětu činosti

Organizační složka je knihovnou a její činnost je vymezena zákonem č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven v platném znění .

čl. IV

Označení osob oprávněných jednat jménem organizační složky

1. Organizační složka jedná prostřednictvím vedoucí knihovny . 2. Vedoucí knihovny je do funkce jmenován v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
( obecní zřízení )

čl. V

Vymezení majetku

1. Peněžní prostředky
Organizační složka hospodaří s peněžními prostředky podle ustanovení § 25 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.


2. Nemovitý majetek
Jedná se o budovu č. p. 398 na st.parcele č. 402 a pozemkovou parcelu č. 405/62 vedené na
LV 1030 v katastrálním území a obci Velký Osek, včetně drobných a dočasných staveb.
Nemovitosti jsou užívány podle nájemní smlouvy o bezplatném užívání - viz. příloha č.1


3. Movitý majetek
Obecní knihovna má právo hospodaření k majetku uvedenému v účetní evidenci a inventárních soupisech ke dni 1. 7.2001 - viz. příloha č.2

čl. VI

Vymezení majetkových práv
 

Organizační složka má k uvedenému majetku následující práva a povinnosti:
- knihovna buduje univerzální knihovní a informační fond se zřetelem ke kulturním hodnotám a informačním potřebám občanů
- movitý majetek se dává do správy s právem hospodaření dle platných předpisů pro organizační složky, organizační složka se o tento majetek řádně stará a pečuje, efektivně a ekonomicky účelně svěřený majetek využívá

1. Movitý majetek
- podléhá inventarizaci podle obecně platných norem a předpisů.

čl. VII.
Okruh příjmů a výdajů

Organizační složka je oprávněna využívat peněžní prostředky získané podle ceníku výpůjček a využívání internetu .

 

čl. VIII

Způsob vedení odděleného účetnictví
 

Organizační složka vede o účetnictní v peněžním deníku. Údaje z peněžního deníku se převádějí do
rozpočtu obce měsíčně.
Příjmy se vybírají v hotovosti.
Zřizovatel poskytuje organizační složce provozní zálohu ve výši 5 tis.Kč

čl. IX
Zrušení organizace

Rozhodne- li zřizovatel o zrušení organizační složky, přecházejí její práva a závazky na zřizovatele dnem uvedeným v jeho rozhodnutí.

čl. X

Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována, některé povinnosti zřizovatele


Organizace se touto zřizovací listinou zřizuje na dobu neurčitou.


Ve Velkém Oseku 22. června 2001

Ing. Jiří Otta,
starosta

 

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring