Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Vodovod

Projekt Vodovod

Vážení občané,

provozovatelem vodovodu je od 1.1.2022 obec Velký Osek. Odpovědnou osobou za správu vodovodu a instalaci vodoměrů je pan Petr Svíčka, tel.: 702 148 185, email: vodovod@velky-osek.cz . Smluvní záležitosti řeší na obecním úřadě paní Jana Nedbalová, tel.: 321 672 837, email: nedbalova@velky-osek.cz

Vodné v obci Velký Osek je pro rok 2024 stanoveno ve výši 43,23 Kč/m3 bez DPH, pro spotřebitele s 12% DPH je vodné ve výši 48,42 Kč/m3 .

Pro rok 2023 bylo zastupitelstvem obce stanoveno vodné ve výši 41,17 Kč/m3 bez DPH. 

Obchodní podmínky a Reklamační řád 2022 (85.64 kB)

Přezkoušení vodoměru (94.49 kB)

Žádost o přezkoušení vodoměru (82.22 kB)Ceník voda 2023 (96.87 kB)

Protokol o zkoušce - leden 2022 (75.47 kB)

formulář přihlášky ke zřízení vodovodní přípojky, pravidla a podmínky připojení

stávající a budované řady vodovodu

Rozbor vody z vodovodu_ZŠ Velký Osek_24.6.2021 (814.05 kB)

Rozbor vody z vodovodu_ZŠ Velký Osek_20.9.2022 (4.56 MB)

Rozbor vody z vodovodu_Dělnický dům_26.10.2022 (2.22 MB)

Rozbor vody z vodovodu_Čerpací stanice_9.3.2023 (504.53 kB)

Rozbor vody z vodovodu_U Hriště 732_ 16.5.2023 (505.21 kB)

Rozbor vody z vodovodu_ZŠ Velký Osek_16.5.2023 (1.92 MB)

Rozbor vody z vodovodu_Areál fotbalového hřiště_5.9.2023 (1.94 MB)

Rozbor vody z vodovodu_Dělnický dům_5.9.2023 (505.92 kB)

Rozbor vody z vodovodu_Areál fotbalového hřiště_12.10.2023 (474.01 kB)

Rozbor vody z vodovodu_Revoluční 714_6.3.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 529.65 kB

 

 

Informace k projektu "Vodovod Velký Osek" k 23. 6. 2020

Akce „Vodovod Velký Osek“ byla administrativně z hlediska stavby i financování ukončena a nyní se mohou domácnosti napojovat. Jelikož došlo k posunu některých úkonů, zejm. k vysoutěžení nového provozovatele vodovodu, byl zatím ke spolupráci osloven současný provozovatel vodovodu ENERGIE AG Kolín, aby od 1. 7. 2020 průběžně zajišťoval instalaci vodoměrů a uzavíral smlouvy na dodávku pitné vody s domácnostmi. Od 1. 1. 2021 se předpokládá, že tuto agendu převezme již vysoutěžený provozovatel. Podrobnosti o připojování na vodovod jsou uvedeny v "Informaci k připojení na vodovod 2020", odkaz naleznete společně s "Žádostí o zřízení vodovodní přípojky_ENERGIE AG Kolín" nad článkem.

Informace k projektu "Vodovod Velký Osek" k 10.9.2018

Projekt Vodovod Velký Osek obsahující nový vodovodní přivaděč od TPCA, nový 35 m vysoký věžový vodojem o objemu 300 m³, nové vodovodní řady s odbočkami v obci umožňující napojení každé domácnosti, byl zadán k realizaci před 6 lety, jelikož již tehdy bylo zřejmé, že je nutné zabezpečit kvalitní, zdravotně nezávadný a stálý zdroj pitné vody pro všechny obyvatele v obci. Stávající věžový vodojem s úpravnou vody je totiž technicky zastaralý a jímací vrt u zdymadel není kapacitně dostačující. Financování tohoto projektu za celkový náklad cca 90 mil. Kč je zajištěno s pomocí dotace od Státního fondu životního prostředí ČR ve výši cca 57 mil. Kč, zbývající část musí obec dofinancovat ze svých zdrojů pomocí investičního úvěru ve výši 25 mil. Kč (který bude z obecního rozpočtu splácet 15 - 20 let) a s pomocí podílů na investici od majitelů napojovaných nemovitostí (zastupitelstvo 21. 12. 2017 schválilo výši 5 tis. Kč za rodinný dům a 3 tis. Kč za byt, přičemž tak lze učinit formou daru, který si může člověk odepsat ze základu daně z příjmů, nebo formou účelového příspěvku). Realizace projektu se odehrává v letech 2018 a 2019 s tím, že uvedení vodovodu do provozu se očekává v roce 2020.

Většina stavebních prací v ulicích má probíhat tzv. protlakovou metodou, tj. ne dlouhé, otevřené výkopy, ale bude třeba montážní jáma o šířce cca 2 m x 2 m a pod zemí se bude posouvat tvrzená plastová trubka, která se po cca 50 až 100 m vyvede opět na povrch. Tento způsob realizace pokládky vodovodního potrubí se stává standardním, jelikož je mnohem rychlejší a způsobuje méně zásahů do povrchu silnic, rovněž umožňuje lepší organizaci výstavby a neomezuje tolik průjezdnost a parkování vozidel.

Harmonogram výstavby vodovodu je navržen rámcově dle možnosti zhotovitele a požadavků správců sítí s tím, že se začíná od jižního konce obce. Nejprve došlo a průběžně bude docházet k vytýčení inženýrských sítí (oranžové, zelené, žluté čáry na silnici, chodnících, zelených pásech), aby pracemi na vodovodu nedošlo k narušení plynového, telekomunikačního nebo elektrického vedení. Následně byla v červenci stavba zahájena protlaky nových vodovodních řadů v ulicích Měsíční, Sluneční, následně se v srpnu přesunula na náměstí Petra Bezruče, do ulice Chelčického, Tyršova, Kpt. Jaroše, Alešova, Boženy Němcové, následovat budou ulice Komenského, Dukelských hrdinů, Náměstí Mistra Jana Husa, Žižkova, Masarykova, Havlíčkova, U Máčidla, Přemyslova, Smetanova, Za Drahou, Budovcova, Nerudova, Prokopa Holého. Průběžně v návaznosti na tyto hlavní vodovodní řady budou propojovány odbočné větve, jelikož vodovod se musí tzv. cyklit, aby voda v potrubí cirkulovala i při minimálním odběru (např. v době dovolených) a bylo tak zabráněno usazování kalu a případnému zahnívání. Do konce roku by měly být postupně zřízeny odbočky k jednotlivým nemovitostem na veřejném prostranství.

Vodovodní přípojky na pozemcích vlastníků nemovitostí je možné zřizovat od 2. čtvrtletí roku 2019 dle technických podmínek viz níže. Od ledna 2020 se očekává po kolaudaci díla, že budou spuštěny nové vodovodní řady s odbočkami mezi hlavním řadem a hranici soukromého pozemku (zřizují se od května 2019 do září 2019), vodovodní přivaděč a nový věžový vodojem a nový věžový vodojem u silnice na Volárnu za železničním přejezdem. Jinými slovy, fyzicky bude možné pitnou vodu z nových řadů a nových přípojek odebírat po 1. lednu 2020, a to na základě uzavřené smlouvy o odběru vody. V průběhu roku 2019 bude provedena soutěž na provozovatele nového vodovodu v obci Velký Osek, který bude následně oprávněn tyto smlouvy uzavírat, o průběhu a výsledcích soutěže budou obyvatelé informováni.

Pro vyřízení povolení na umístění a stavbu vodovodní přípojky na soukromém pozemku budou majitelé nemovitostí, kteří podali přihlášku k vodovodu, kontaktování pověřenou osobou z obecního úřadu Velký Osek, která s nimi podepíše smlouvu o výstavbě přípojky včetně zmocnění pro obec, aby za majitele nemovitosti jednala s Městským úřadem Kolín o povolení ke zřízení vodovodní přípojky.

Pro zřizování vodovodní přípojky do domácnosti (nejdříve od 2. čtvrtletí roku 2019) na pozemku majitele nemovitosti (uživatele) platí následující pravidla:

  • vodovodní přípojka musí být zřízena v hloubce 80 – 130 cm pod zemí kvůli ochraně proti zamrznutí;
  • musí být řádně označena chránící fólií cca 20 – 30 cm nad vlastním potrubím;
  • musí být řádně podsypána, zasypána štěrkopískem nebo hlínou a zhutněna po každých 20 cm, aby případným propadem zeminy nedošlo k jejímu poškození;
  • výkopové, zásypové (průměrná cena cca 250 – 400 Kč/bm) a instalační práce si hradí majitel nemovitosti na své náklady;
  • přípojka nesmí být na soukromém pozemku delší než 20 metrů a musí být dovedena do domu buď do sklepa, nebo do technické místnosti, kde bude umístěn vodoměr; v případě, že toto není možné, bude řešeno individuálně pomocí vodoměrné šachty, na jejímž zřízení se bude zčásti finančně podílet majitel domu;
  • k přípojce bude do výkopu přikládán optický kabel pro zvažované využití na dálkový odečet vodoměru nebo pro datové přenosy od dodavatelů služeb dle zájmu uživatele;
  • materiál na přípojku včetně optického kabelu, potrubí a vodoměru dodává (a hradí) obec;
  • nesmí dojít k mísení rozvodů studniční (domácí) vody a vody z vodovodu (tj. jedny rozvody v domě, bytě mohu být využity pouze pro jednu vodu), jelikož provozovatel vodovodu pak nenese odpovědnost za dodávky pitné vody do dané domácnosti, a naopak majitel domu nese odpovědnost za případné znečištění pitné vody v přípojce, popřípadě ve vodovodním řadu;
  • zájemce o zřízení vodovodní přípojky se může přihlásit na obecním úřadě Velký Osek v úředních hodinách pondělí a středa 8 – 12 hod. a 13 – 17 hod., dále prostřednictvím pošty, mailu podatelna@velky-osek.cz nebo datové schránky a52bam3; přihlášením se zájemce zavazuje odebírat aktivně vodu z vodovodu (alespoň v části domácnosti – kuchyň, koupelna, toaleta aj.), který bude spuštěn do standardního provozu od roku 2020.

                                                                                                                Mgr. Pavel Drahovzal v.r.,                                                                                                                                           starosta obce

 

Z důvodu vzrůstajícího zájmu obyvatel o bydlení v obci, rozšiřujícího se počtu rodinných a bytových domů, ale i z důvodu nutnosti zajistit stabilní, kapacitně vydatný a kvalitní zdroj pitné vody pro současné odběratele (např. základní škola, mateřská školka, cca 250 domácností) obec podala počátkem ledna 2017 žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí ČR o dotaci cca 60 % na realizaci projektu „Vodovod Velký Osek“, jehož náklad může dle rozpočtu projektanta dosáhnout až 90 mil Kč. Zbývající část prostředků by měla obec získat z investičního úvěru na 10 – 15 let a z finančních příspěvků od majitelů napojovaných nemovitostí. V rámci projektu by se měl vybudovat více jak 4 km dlouhý přivaděč z průmyslové zóny TPCA, dále nový věžový vodojem o objemu 300 m³ (u železničního přejezdu na Volárnu) a nové vodovodní řady a přípojky. Konečná cena realizace se bude odvíjet od vysoutěženého dodavatele, od zájmu majitelů nemovitostí aktivně odebírat vodu z vodovodu a od rozhodnutí zastupitelstva realizovat řady málo nebo vůbec neobsazené aktivními přípojkami. Rozhodnutí o ne/přidělení dotace by měla obec obdržet do poloviny roku 2017.

Od poloviny prosince 2017 do února 2018 probíhala veřejná otevřená soutěž na výběr zhotovitele akce „Vodovod Velký Osek“, zadávací podmínky byly zveřejněny na profilu zadavatele (obce) www.vhodne-uverejneni. cz. Bylo podáno 6 nabídek, hodnotící kritéria byla realizační cena s váhou 85% a doba zkrácení realizace stavby max. však o 90 dní s váhou 15%. Hodnotící komise složená ze zástupců zadavatele (obce), administrátora a vodohospodářských odborníků navrhla 1 uchazeče vyloučit z důvodů nesplnění technické kvalifikace – nedoložení požadovaného seznamu referenčních staveb a autorizace techniků kontrolujících nebo provádějících práce, dále z důvodu nesložení jistoty a nedoložení návrhu smlouvy požadované zadavatelem. Vzhledem ke strategickému významu tohoto projektu o vyloučení uchazeče a o výběru vhodného, ekonomicky nejvýhodnějšího uchazeče rozhodlo 20. 2. 2018 zastupitelstvo obce tak, že stavbu má realizovat sdružení společností POHL cz, a.s., se sídlem v Roztokách a TELSIG-servis, spol. s r.o. se sídlem ve Velkém Oseku, a to za cenu 68 750 235,86 Kč bez DPH, s předpokládaným termínem dokončení srpen 2019. Harmonogram realizace bude připravován ve spolupráci se zhotovitelem, projektanty, technickým a bezpečnostním dozorem a rovněž se stávajícím provozovatelem vodovodu, jelikož současný vodovod bude po dobu výstavby v provozu, vyjma nezbytných, technologických odstávek (např. při přepnutí na nový zdroj vody z nového věžového vodojemu u strážního domku na Volárnu napájeného z vodovodního přivaděče od TPCA), po jeho finalizaci bude uveřejněn. Nyní je klíčové, aby rada a starosta vyjednali výhodné podmínky na investiční úvěr k dofinancování projektu „Vodovod Velký Osek“, jelikož dotace od SFŽP bude krýt cca 60 % nákladů. Byly poptány tři banky k podání nabídek na investiční úvěr, ten by měl být v hodnotě min. 25 mil. Kč se splatností 15–20 let, úrokovou sazbu lze odhadovat kolem 1% ročně. I z tohoto důvodu zastupitelstvo rozhodlo, že by se majitelé nemovitostí napojovaných na vodovod měli finančně podílet na této akci. Důsledkem pak bude nejen rychlejší splácení finančních závazků souvisejících s touto akcí, ale i díky tomu bude možnost uspořit obecní prostředky na realizaci dalších, veřejně prospěšných projektů zejm. těch vyjmenovaných výše.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring