Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Struktura úřadu

Struktura a působnost OÚ obce Velký Osek

 

Obecní úřad obce Velký Osek v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle dalších navazujících a souvisejících právních předpisů:

1) tvoří

     - starosta obce;

     - místostarosta obce;

     - zaměstnanci zařazení do obecního úřadu;

     - další pracovníci;

2)  v oblasti samostatné působnosti
     1. plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo starosta obce,
     2. pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
     3. rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích nebo zvláštním zákonem;

3) vykonává přenesenou působnost (státní správu)

podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích v základním rozsahu svěřeném obci ve věcech stanovených dle zvláštních zákonů s výjimkou věcí, které patří do přenesené působnosti jiného orgánu obce.

   Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí
        a) při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy,
 
        b) v ostatních případech též
                1. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům obcí ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;
              2. opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona.
 
Metodickou a odbornou pomoc ve věcech přenesené působnosti vykonává vůči orgánům obce Velký Osek zejména Krajský úřad Středočeského kraje.

4) provádí

   - vidimaci a legalizaci (ověřování pravosti podpisu a ověřování shody kopie s originálem);

   - evidenci obyvatel (přihlašování a změnu trvalého pobytu v obci Velký Osek);

   - organizaci voleb;

   - výběr a správu místních poplatků (za odpady, za psy, za zábor veřejného prostranství);

   - určování zvláštního příjemce důchodu;

   - rozhodování o povolení kácení dřevin (stromy, keře) na území obce nacházející se mimo soukromé olplocené zahrady a les;

   - svatby a jiné slavnostní občanské obřady (např. vítání občanků, gratulace seniorům);

   - vyjádření (stanoviska) k návrhům na stavební aktivity v obci;

   - účetnictví obce;

   - organizaci akcí a uveřejňování informací za podmínek daných obcí;

   - vydávání čtvrtletního obecního zpravodaje Osečan

   - ověřené výstupy ze systému CZECH POINT (trestní a obchodní rejstřík, výpisy z katastru nemovitostí);

   - správu, údržbu a úklid nemovitostí obce (Dělnický dům, hřbitov, veřejná zeleň a prostranství, komunikace - silnice, chodníky aj.)

 

Zaměstnanci obecního úřadu obce Velký Osek

a) účetní obce - Marie Fraňková, mail: frankova@velky-osek.cz;

b) matrikářka obce - Ivana Adamcová, mail: adamcova@velky-osek.cz;

c) referentka společné státní správy a samosprávy - Ing. Žaneta Bourková, mail: bourkova@velky-osek.cz;

d) referentka společné státní správy a samosprávy - Jana Maštalířová, mail: mastalirova@velky-osek.cz;

e) technický mistr - Jaromír Kolínský, tel. +420 724 124 282

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Cyklotrasy Labsko-cidlinské oblasti

             zde ke stažení

Mapové podklady

mapa

Studie Dělnický dům

Studie využitelnosti zde.

3D vizualizace zde.

Interiér knihovny v DD zde.

 

dTest

dTest

Labská stezka

Labská stezka

Stav Bačovky