Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Struktura úřadu

Struktura a působnost OÚ obce Velký Osek

Obecní úřad obce Velký Osek v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle dalších navazujících a souvisejících právních předpisů:

1) tvoří

 •   starosta obce;
 •   místostarosta obce;
 •   zaměstnanci zařazení do obecního úřadu;
 •   další pracovníci;

2)  v oblasti samostatné působnosti

 1.   plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo starosta obce,
 2.   pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
 3.   rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích nebo zvláštním zákonem;

3) vykonává přenesenou působnost (státní správu)

podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích v základním rozsahu svěřeném obci ve věcech stanovených dle zvláštních zákonů s výjimkou věcí, které patří do přenesené působnosti jiného orgánu obce.

   Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí
        a) při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy,
 
        b) v ostatních případech též
                1. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům obcí ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;
              2. opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona.
 
Metodickou a odbornou pomoc ve věcech přenesené působnosti vykonává vůči orgánům obce Velký Osek zejména Krajský úřad Středočeského kraje.

4) provádí

 •  vidimaci a legalizaci (ověřování pravosti podpisu a ověřování shody kopie s originálem);
 •  evidenci obyvatel (přihlašování a změnu trvalého pobytu v obci Velký Osek);
 •  organizaci voleb;
 •  výběr a správu místních poplatků (za odpady, za psy, za zábor veřejného prostranství);
 •  určování zvláštního příjemce důchodu;
 •  ozhodování o povolení kácení dřevin (stromy, keře) na území obce nacházející se mimo soukromé olplocené zahrady a les;
 •  svatby a jiné slavnostní občanské obřady (např. vítání občanků, gratulace seniorům);
 •  vyjádření (stanoviska) k návrhům na stavební aktivity v obci;
 •  účetnictví obce;
 •  organizaci akcí a uveřejňování informací za podmínek daných obcí;
 •  vydávání čtvrtletního obecního zpravodaje Osečan
 •  ověřené výstupy ze systému CZECH POINT (trestní a obchodní rejstřík, výpisy z katastru nemovitostí);
 •  správu, údržbu a úklid nemovitostí obce (Dělnický dům, hřbitov, veřejná zeleň a prostranství, komunikace - silnice, chodníky aj.)

 

Zaměstnanci obecního úřadu obce Velký Osek

a) účetní obce - Marie Fraňková, mail: frankova@velky-osek.cz;

b) matrikářka obce - Ivana Adamcová, mail: adamcova@velky-osek.cz;

c) referentka společné státní správy a samosprávy - Ing. Žaneta Bourková, mail: bourkova@velky-osek.cz;

d) referentka společné státní správy a samosprávy - Jana Maštalířová, mail: mastalirova@velky-osek.cz;

e) referentka společné státní správy a samosprávy - Jana Nedbalová, email: nedbalova@velky-osek.cz;

f) referentka společné státní správy a samosprávy- Mgr. Renáta Krásná, email: krasna@velky-osek.cz;

g) technický mistr - Aleš Koucký, tel. +420 725 884 899, email: technickesluzby@velky-osek.cz 

h) vedoucí obecního úřadu - Mgr. Martin Tázler, mail: obecniurad@velky-osek.cz,      tel. + 420 606 087 514

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring