Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Zastupitelstvo obce a výbory

Zastupitelstvo obce Velký Osek (dále jen "zastupitelstvo") je základní orgán obce, který je kolektivní a rozhoduje o strategickcýh a koncepčních záležitostech, zejm. schvaluje rozpočet obce, schvaluje územní plán obce a priority rozvoje obce (např. kanalizace, vodovod, rekonstrukce komunikací aj.), schvaluje obecně závazné vyhlášky obce (místní právní předpisy, např. o stanovení poplatku za odpad).

Zastupitelstvo je voleno vždy jedenkrát za 4 roky, přičemž může volit občan s trvalým pobytem v obci a členem zastupitelstva se může stát rovněž jen občan s trvalým pobytem v obci. Zastupitelstvo volí starostu obce, místostarostu (popř. místostarosty) obce, dále členy rady obce (má-li zastupitelstvo stanoven počet členů v daném volebním obdoboí 15 a více), dále zřizuje výbory, přičemž volí z řad členů zastupitelstva a veřejnosti jejich předsedy a členy.

Zastupitelstvo ve funkčním období 2018 - 2022 sestává z 15 členů a zřídilo jako své poradní, iniciativní a kontrolní orgány 5 výborů. Povinně dle zákona o obcích je zřizována rada obce s 5 členy, kterými jsou dle zákona o obcích vždy starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady. Rada obce má dle zákona o obích své vyhrazené kompetence a v nevyhrazených kompetencích rozhoduje dle rámce nastaveného zastupitelstvem nebo v souladu se zákony.

Zastupitelstvo jedná na veřejně přístupných zasedáních obvykle na obecním úřadě obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek. Tato zasedání jsou veřejně oznámena vždy min. 7 dnů před jejich konáním včetně návrhu programu na úřední desce před obecním úřadem obce Velký Osek, na vývěskách v obci a na webových stránkách obce. Ze zasedání zastupitelstva se vždy pořizuje zápis, který je k nahlédnutí na obecním úřadu a na webových stránkách obce.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mapové podklady

mapa

Stav Bačovky