Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Rezervační systém hřiště

 

Provozní řád sportovního areálu Masarykovy základní školy Velký Osek, okres Kolín

 

I. Základní ustanovení

1) Provozovatelem sportovního areálu je obec Velký Osek a Masarykova základní škola (dále jen „MZŠ“).

2) Sportovní areál MZŠ je vymezen pozemkem 657/2, je ohraničen a mapa areálu je uvedena v příloze (dále jen „sportovní areál“).

3) Sportovní areál tvoří samostatná sportovní zařízení (dále též „sportoviště“):

- Hlavní hřiště s umělou trávou

- Malé hřiště s polyuretanovým povrchem

- Atletická dráha

- Volejbalové hřiště

- Pískové doskočiště

- Dětské hřiště

4) Sportovní areál slouží zejména pro sportovní, zájmovou a kulturní činnost klubů, spolků, škol a veřejnosti.

5) Provozní řád určuje závazná pravidla chování všech osob (návštěvníků, sportovců, trenérů atd.), kteří vstupují do prostoru sportovního areálu (dále jen „uživatel“).

6) Každý uživatel svým vstupem do prostoru sportovního areálu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto provozním řádem a zavazuje se je dodržovat.

7) Provozní řád je zveřejněn na internetové adrese: www.velky-osek.czwww.zsvelkyosek.cz a dále viditelným způsobem vyvěšen ve sportovním areálu.

II. Využívání sportovního areálu

1) Hlavní hřiště s umělou trávou je po celém obvodu ohraničeno dřevěnými mantinely a ochrannou sítí. Je vybaveno 2 ks napevno uchycenými brankami. Na hřišti lze použít přenosné branky, které budou pro potřeby uživatelů na žádost vydány správcem areálu. Přenosné branky musí být po celou dobu používání zajištěny proti převrhnutí. Hřiště a jeho technické vybavení slouží k provozování sportovních činností, ke kterým je konstrukčně a stavebně uzpůsobeno a vybaveno (míčové hry, další vhodné sportovní a pohybové aktivity nepoškozující povrch a vybavení hřiště).

2)  Malé hřiště s polyuretanovým povrchem je vybaveno basketbalovými koši a je určeno pro míčové hry, případně další rekreační sporty a hry vhodné pro tento typ povrchu.

3) Atletická dráha je určena pro běžecké disciplíny.

4) Volejbalové hřiště je určeno zejména pro volejbal, nohejbal nebo jiné podobné hry nebo aktivity nepoškozující povrch hřiště.

5) Pískové doskočiště je určeno pouze pro skok daleký a je nutné ho udržovat v čistotě.

6) Dětské hřiště a jeho jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti věku od 3 do 12 let. Děti do 12 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let. Dětské hřiště je určenou pouze pro žáky MZŠ a není určeno pro veřejnost.

III. Povinnosti uživatelů sportovního areálu

1) Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem, dodržovat provozní řád a pokyny správce sportovního areálu.

2) Vstup do sportovního areálu je povolen pouze v provozní době sportovního areálu z ulice Komenského, a to brankou pro pěší.

3) Pro sportovní aktivity je potřeba mít vhodnou obuv a sportovní oblečení.

4) Každý uživatel je povinen se v prostoru sportovního areálu chovat tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost svou i jiných osob.

5) Jízdní kolo se odkládá do určených prostor do k tomu určených stojanů.

6) Bez souhlasu správce sportovního areálu nelze přeznačkovat nebo jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch (lajnování), lepit značky apod.

7) Používání ozvučovací aparatury k hudební produkci je v celém sportovním areálu povoleno jen s podmínkou dodržování zákonem stanovených hlukových limitů a za předpokladu, že její používání není zakázáno k tomu oprávněným orgánem.

8) Každý uživatel nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na zařízeních sportovního areálu, zapůjčených sportovních potřebách, popřípadě za škody způsobené užíváním hřiště na okolních pozemcích či na majetku na okolních pozemcích. Škody způsobené při činnosti ve sportovním areálu je uživatel povinen okamžitě nahlásit správci sportovního areálu.

9) Sportovní nářadí uživatelů musí splňovat veškeré bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních uživatelů ani poškozovat vybavení, nacházející se v areálu školního hřiště. V případě jakékoliv závady na sportovním vybavení školního hřiště je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.

IV. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

V prostoru sportovního areálu je přísně zakázáno:

1) Jakékoli znečišťování nebo poškozování plochy, budov, sportovního zařízení a příslušenství.

2) Vstupovat osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek.

3) Manipulovat s otevřeným ohněm.

4) Přinášet a používat střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.

5) Jízda na kole, koloběžce, skateboardu nebo podobných zařízeních na sportovních plochách hlavního hřiště s umělou trávou, malého hřiště s polyuretanovým povrchem, atletické dráhy, volejbalového hřiště, pískového doskočiště, dětského hřiště.

6) Vstupovat se psy či jinými zvířaty nebo je venčit.

7) Přemísťování pevného i mobilního sportovního a jiného zařízení, příslušenství a vybavení mimo stanovená místa.

8) Kouření a konzumace alkoholu.

9) Užívání omamných a psychotropních látek.

9) Znehodnocování areálu nepovoleným vylepováním plakátů, malbou a dalšími devastujícími činnostmi.

9) Lézt nebo věšet se na veškeré konstrukce uvnitř areálu, vyjma k tomu určených prvků.

10) Narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem, prachem, světlem nebo jiným způsobem.

11) Vstup dětem do 12 let včetně bez doprovodu rodičů nebo osoby starší 18 let.

12) Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená.

13) Zdržovat se v areálu mimo stanovenou provozní dobu areálu.

14) Používat zařízení, vybavení, příslušenství, plochy a vnitřní prostory ve sportovním areálu pro jiné účely, než pro které jsou určeny.

15) Vjíždět vozidly do prostor MZŠ, kromě případů povolených ředitelem/kou školy.

16) Vynášení písku z doskočiště na ostatní plochy sportovního areálu.

17) Vyrývat do povrchů sportovních ploch hlavního hřiště s umělou trávou, malého hřiště s polyuretanovým povrchem, atletické dráhy, volejbalového hřiště, pískového doskočiště, dětského hřiště jakékoliv značky či jinak narušovat jejich povrch.

18) Vstupovat do budov školy mimo vyhrazenou šatnu, sprchu a toaletu a na pozemky školy mimo vyznačenou hranici sportovního areálu viz příloha č. 1.

19) Házet nebo kopat míčem do budovy školy.

V. Provozní doba sportovního areálu

1) V době obvyklé školní výuky od 7:00 do 16:00 hodin provozuje a zodpovídá za sportovní areál Masarykova základní škola. V tuto dobu není sportovní areál přístupný veřejnosti bez výslovného souhlasu vedení MZŠ.

2) Pro spolky obce Velký Osek a veřejnost je sportovní areál přístupný po předchozí rezervaci (viz níže) v pracovní dny mimo dobu obvyklé školní docházky od 16:00 do 21:00 hodin a ve dny pracovního volna či státních svátků (sobota, neděle, svátek). V tuto dobu provozuje sportovní areál obec Velký Osek.

VI. Rezervační systém

1) Vstup do sportovního areálu mimo dobu školní výuky a jeho užívání je možné pouze na základě předem provedené rezervace prostřednictvím rezervačního systému provozovaného obcí Velký Osek na veřejně přístupných webových stránkách www.velky-osek.cz .

2) Rezervaci je nutné provést nejméně dva kalendářní dny před zahájením užívání sportovního areálu.

3) Rezervaci prováděnou v kratší době, než jak je uvedeno v odst. 2, nemusí správce sportovního areálu akceptovat.

4) Při provádění rezervace je uživatel povinen sdělit správci sportovního areálu následující identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo.

5) Pokud uživatelem nezačne být hřiště užíváno do 20 minut od sjednané doby rezervace, je tato rezervace automaticky bez náhrady zrušena. Pokud uživatelem nebude hřiště užíváno po dobu delší než 30 minut, je tato rezervace bez náhrady zrušena.

6) Nejkratší možná doba rezervace hřiště je 1 hodina.

7) Rezervaci zajišťuje správce sportovního areálu. Rezervace se provádí prostřednictvím emailu technickesluzby@velky-osek.cz nebo prostřednictvím tel. čísla správce sportovního areálu +420 608 102 280. Bez potvrzení rezervace od správce areálu není rezervace platná a není tak oprávněn vstup do sportovního areálu.

8) Rezervační systém je zveřejněn na stránkách obce Velký Osek www.velky-osek.cz.

 VII. Cena za pronájem

1) Cena za pronájem je uvedena v Kč:

     - hlavní hřiště s umělou trávou 300,- Kč/hod.

     - volejbalové hřiště 100,- Kč/hod.

     - malé hřiště s polyuretanovým povrchem 100,- Kč/hod.

2) Užívání atletické dráhy a pískového doskočiště je zdarma.

3) Cenu za pronájem lze uhradit hotově správci sportovního areálu před zahájením užívání hlavního hřiště. Cenu za pronájem lze uhradit na účet obce Velký Osek č. 196471057/0300 vedený u ČSOB, a to nejméně dva pracovní dny před zahájením užívání.

4) Pokud uživatel rezervuje hlavní hřiště s umělou trávou na dobu 4 hodiny a více po sobě jdoucí v jeden den, musí uhradit 50% ceny za pronájem hlavního hřiště při provádění rezervace. Do doby uhrazení požadované ceny, nebude rezervace schválena.

VIII. Správa zařízení

1) V době provozování sportovního areálu MZŠ je odpovědným správcem sportovního areálu pracovník MZŠ, zpravidla školník. V době provozování sportovního areálu obcí Velký Osek je odpovědným správcem sportovního areálu zaměstnanec obce Velký Osek Ing. Petr Váňa (tel. +420 608 102 280).

2) Při zjištění jakékoliv závady či nedostatku je uživatel povinen kontaktovat příslušného správce sportovního areálu.

2) Škody způsobené na majetku nebo vybavení ve sportovním areálu je uživatel povinen odstranit na vlastní náklady nebo škodu uhradit. Vždy po dohodě se správcem a provozovatelem sportovního areálu.

3) Důležitá telefonní čísla:
     Policie ČR                                     158
     Záchranná služba                         155
     Hasiči                                            150
     Integrovaný záchranný systém     112

     Obecní policie                               321 795 322, 606 821 182, 723 699 857

IX. Ostatní ustanovení

1) Provozovatel ani správce sportovního areálu nenese odpovědnost za škodu na jakýchkoliv věcech uživatelů sportovního areálu a rovněž nenese odpovědnost za škody na zdraví vzniklé při jakékoliv, zejm. sportovní, činnosti.

2) Správce sportovního areálu či jiná oprávněná osoba je oprávněna odepřít vstup do areálu osobám podnapilým, pod vlivem návykových látek, ohrožujícím bezpečnost a čistotu a osobám nerespektujícím mravní a společenské zásady.

3) V případě porušení pravidel provozního řádu je správce či jiná oprávněná osoba oprávněna vykázat takovouto osobu ze sportovního areálu, případně přivolat Policii České republiky nebo obecní polici.

4) Pokud není provozním řádem stanoveno jinak, platí obecně závazné vyhlášky obce Velký Osek a ostatní obecně závazné právní předpisy.

5) Odchylky z tohoto provozního řádu, např. provozní doba pro využití sportovního areálu, lhůta pro předložení žádosti o využití sportovního areálu, jiné místo pro parkování, může schválit provozovatel sportovního areálu, na což však není právní nárok.

6) V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provoz sportoviště a také při nutných opravách či údržbě, je provozovatel oprávněn provoz sportovního areálu přerušit.

7) Prostor sportovního areálu je monitorován kamerovým systémem.

X. Účinnost

Tento Provozní řád je účinný od 1. 10. 2021.

 

 

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem.

REZERVACE

 

Dlouhodobé rezervace

      Hlavní hřiště s umělou trávou:   

          od 17. 10. 2023 do 29. 3. 2024        

     Úterý 18:00 - 21:00 FK Viktorie Velký Osek

         Čtvrtek 18:00 - 21:00 FK Viktorie Velký Osek

Pátek 18:00 - 21:00 FK Viktorie Velký Osek

                          1

 

 

 

  

 

 

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring